Integriteitsbeleid

Alle vaste trainers en jeugdbegeleiders binnen Badminton Club Lieshout zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. Personen die eenmalig bij de jeugd helpen zullen de betreffende avond onder begeleiding staan van een vaste trainer of jeugdbegeleider.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld, Badminton Club Lieshout onderschrijft deze Gedragsregels:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Daarnaast hanteert Badminton Club Lieshout een aanname beleid voor begeleiders. Elke trainer is lid van de vereniging en bekend met de gedragsregels.

 

Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Hierom nemen we als vereniging de volgende stappen bij het aannemen van nieuwe trainers/begeleiders:

 • We houden een kennismakingsgesprek.
 • We checken referenties (Waaronder het register tuchtuitspraken seksuele intimidatie van het NOC*NSF); we bellen de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
 • We vragen een VOG aan, en herhalen dit elke 3-5 jaar
 • De trainer/begeleider dient te tekenen dat hij/zij de gedragsregels gelezen heeft en zal naleven.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Bij Badminton Club Lieshout is een vertrouwenscontactpersoon aanwezig.

Deze persoon heeft verder geen bestuursfunctie en is dus geheel onafhankelijk.

De contactgegevens zijn te vinden in De Kijk Op… en op de website.

De vertrouwenscontactpersoon stelt zich als doel zo laagdrempelig mogelijk bereikbaar te zijn voor jeugd en senioren.